Showing posts with label Thế lực thù địch. Show all posts
Showing posts with label Thế lực thù địch. Show all posts

Kỹ năng  nhận diện và  đấu tranh phản bác  các quan điểm  sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng  của đảng trên không gian mạng Kỹ năng nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng

  KỸ NĂNG   NHẬN DIỆN VÀ   ĐẤU TRANH PHẢN BÁC   CÁC QUAN ĐIỂM   SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH ĐỂ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG   CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN ...

Read more »
September 12, 2023

Bài dự thi viết chính luận  về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch  (Bài số 02) Bài dự thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch (Bài số 02)

  Hơn 93 năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam luôn kiên trì với nền tảng tư tưởng của Đảng mà nòng cốt là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí ...

Read more »
April 28, 2023
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//