Showing posts with label Cuộc thi. Show all posts
Showing posts with label Cuộc thi. Show all posts

Bài dự thi viết chính luận  về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch  (Bài số 02) Bài dự thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch (Bài số 02)

  Hơn 93 năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam luôn kiên trì với nền tảng tư tưởng của Đảng mà nòng cốt là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí ...

Read more »
April 28, 2023
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//