Showing posts with label Phản bác. Show all posts
Showing posts with label Phản bác. Show all posts

Kỹ năng  nhận diện và  đấu tranh phản bác  các quan điểm  sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng  của đảng trên không gian mạng Kỹ năng nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng

  KỸ NĂNG   NHẬN DIỆN VÀ   ĐẤU TRANH PHẢN BÁC   CÁC QUAN ĐIỂM   SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH ĐỂ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG   CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN ...

Read more »
September 12, 2023
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//