Advertisement

Giỗ hết

Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường) - Theo Văn khấn cổ truyền

Ngày giỗ Hết hay còn gọi là ngày “Đại Tường”, tức là ngày Giỗ vào 2 năm 3 tháng sau ngày mất.

TrendingMore