Showing posts with label Chế Lan Viên. Show all posts
Showing posts with label Chế Lan Viên. Show all posts

Người đi tìm hình của nước -  Chế Lan Viên - 1960 Người đi tìm hình của nước - Chế Lan Viên - 1960

Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác -------------- Người đi tìm hình của nước

Read more »
May 09, 2024
 
 

 
Mine Coin, Airdrops token, Clam token, Airdrops coin, Claim coin ©Email: Inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Top
//