Advertisement

Hướng dẫn thêm mạng Arbitrum vào ví MetaMask

May 08, 2023
Last Updated

  Để thêm mạng Arbitrum vào ví MetaMask, bạn có thể thực hiện theo hai cách dưới đây.

Cách 1: Thêm mạng lưới Arbitrum tự động

Bước 1: Sau khi cài đặt và tạo tài khoản ví, bạn tiến hành đăng nhập và chọn “Add network” để chuyển sang giao diện thêm mạng lưới.

Bước 2: Tiếp theo, bạn chọn vào Popular Custom Networks nhấn “Add” mạng Arbitrum One, sau đó chọn “Approve” để hoàn tất thêm mạng lưới.

Cách 2: Thêm mạng Arbitrum thủ công

Bước 1: Tại giao diện của Add a Network bạn nhấn vào “Add a network manually” để chuyển sang giao diện thêm mạng Arbitrum thủ công.

Bước 2: Tiếp theo, bạn cần điền các thông số như sau:

Network Name: Arbitrum One

New RPC URL: https://arb1.arbitrum.io/rpc

Chain ID: 42161

Currency Symbol: ETH

Block Explorer URL: https://arbiscan.io/Thông số các chain kết nối với Metamask

Thông số 10+ chain phổ biến mình cập nhật dưới đây và có cả bài viết hướng dẫn chi tiết để bạn thao tác kết nối vào ví Metamask, mời tham khảo:

Thêm Binance Smart Chain (BSC) vào ví Metamask

Network Name: Binance Smart Chain

New RPC URL: https://bsc-dataseed.binance.org/

ChainID: 56

Symbol: BNB

Block Explorer URL: https://bscscan.com

Hướng dẫn: Thêm mạng BSC vào ví Metamask.

Thêm Huobi Eco Chain (HECO) vào ví Metamask

Network Name: Huobi Eco Chain

New RPC URL: https://http-mainnet.hecochain.com

ChainID: 128

Symbol: HT

Block Explorer URL: https://scan.hecochain.com

Hướng dẫn: Thêm mạng HCEO vào ví Metamask.

Thêm Optimism (OP) vào ví Metamask

Network Name: Optimism Ethereum

New RPC URL: https://mainnet.optimism.io/

ChainID: 10

Symbol: ETH

Block Explorer URL: https://optimistic.etherscan.io/

Hướng dẫn: Thêm mạng Optimism (OP) vào ví Metamask.

Thêm Polygon (Matic) vào ví Metamask

Network Name: Matic Mainet

New RPC URL: https://rpc-mainnet.maticvigil.com/

ChainID: 137

Symbol: MATIC

Block Explorer URL: https://explorer.matic.network/

Hướng dẫn: Thêm mạng Polygon vào ví Metamask.

Thêm DogeChain vào ví Metamask

Network Name: DogeChain

New RPC URL:

https://rpc01-sg.dogechain.dog

https://rpc02-sg.dogechain.dog

https://rpc03-sg.dogechain.dog

ChainID: 2000

Symbol: wDOGE

Block Explorer URL: https://explorer.dogechain.dog/

Hướng dẫn: Thêm mạng DogeChain vào ví Metamask.

Thêm Cronos (CRO) vào ví Metamask

Network Name: Cronos

New RPC URL: https://evm.cronos.org

Chain ID: 25

Symbol: CRO

Block Explorer URL: https://cronos.crypto.org/explorer/

Hướng dẫn: Thêm mạng Cronos (CRO) vào ví Metamask.

Thêm Fantom vào ví Metamask

Network Name: Fantom Opera

New RPC URL: https://rpcapi.fantom.network

ChainID: 250

Symbol: FTM

Block Explorer URL: https://ftmscan.com

Hướng dẫn: Thêm mạng Polygon vào ví Metamask.

Thêm KuCoin Chain vào ví Metamask

Network Name: KCC-MAINNET

RPC URL: https://rpc-mainnet.kcc.network

ChainID: 321

Symbol: KCS

Block Explorer URL: https://explorer.kcc.io/en

Hướng dẫn: Thêm mạng KuCoin vào ví Metamask.

Thêm Avalanche (AVAX) vào ví Metamask

Network Name: Avalanche Network

New RPC URL: https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc

ChainID: 43114

Symbol: AVAX

Block Explorer URL: https://cchain.explorer.avax.network

Hướng dẫn: Thêm mạng Avalanche vào ví Metamask.

Thêm TomoChain (TOMO) vào ví Metamask

Network Name: Tomo Chain

New RPC URL: https://rpc.tomochain.com

ChainID: 88

Symbol: TOMO

Block Explorer URL: https://scan.tomochain.com

Thêm Hoo Chain Network (HOO) vào ví Metamask

Network Name: HSC-MAIN

New RPC URL: https://http-mainnet.hoosmartchain.com

ChainID: 70

Symbol: HOO

Block Explorer URL: https://hscscan.com

Thêm Hoo FUSION Network (FSN) vào ví Metamask

Network Name: Fusion Network

New RPC URL: https://mainnet.anyswap.exchange

ChainID: 0x7f93

Symbol: FSN

Block Explorer URL: https://fsnex.com

Thêm xDAI Chain vào ví Metamask

Network Name: xDAI

New RPC URL: https://rpc.xdaichain.com/

ChainID: 0x64

Symbol: xDAI

Block Explorer URL: https://blockscout.com/xdai/mainnet

Thêm Arbitrum Chain vào ví Metamask

Network Name: Arbitrum One

New RPC URL: https://arb1.arbitrum.io/rpc

ChainID: 42161

Symbol: AETH

Block Explorer URL: https://arbiscan.io

Thêm GateChain vào ví Metamask

Network name: GateChain

RPC URL1: https://evm.gatenode.cc

Chain ID: 86

Symbol: GT

Block Explorer: https://gatescan.org

Hướng dẫn: Thêm mạng GateChain vào ví Metamask.

Thêm Celo Chain (CELO) vào ví Metamask

Network Name: Celo (Mainnet)

New RPC URL: https://forno.celo.org

Chain ID: 42220

Symbol: CELO

Block Explorer URL: https://explorer.celo.org

Hướng dẫn: Thêm mạng Celo Chain (CELO) vào ví Metamask.

Thêm Moonbeam vào ví Metamask

Network Name: Moonbeam

New RPC URL: https://rpc.api.moonbeam.network

ChainID: 1284 (hex: 0x504)

Symbol (Optional): GLMR

Block Explorer (Optional): https://moonscan.io

Thêm OKXChain vào ví Metamask

Network Name: OKExChain

New RPC URL: https://exchainrpc.okex.org

ChainID: 66

Symbol: OKT

Block Explorer URL: https://www.oklink.com/en/okc

Hướng dẫn: Thêm mạng OKXChain (OKC) vào ví Metamask.

Thêm ThunderCore vào ví Metamask

Network Name: Thundercore Mainnet

New RPC URL: https://mainnet-rpc.thundercore.com

ChainID: 108

Symbol: TT

Block Explorer URL: https://viewblock.io/thundercore

Thêm CoinEx Smart Chain (CSC) vào ví Metamask

Network Name: CoinEx Smart Chain Mainnet

New RPC URL: https://rpc.coinex.net

ChainID: 52

Symbol: cet

Block Explorer URL: https://www.coinex.net

Hướng dẫn: Thêm mạng CoinEx Smart Chain (CSC) vào ví Metamask.

TrendingMore

Xem thêm