Advertisement

Cây nhãn

Hướng dẫn kỹ thuật trồng nhãn - Mua giống nhãn ở đâu?

 Cây nhãn là cây ưa ánh sáng mạnh, thường sống ở những nơi có nhiệt độ cao ( 20 – 35o). Nhãn là cây chịu hạn, thích ẩm, sợ đọng nước. Cây nh...

TrendingMore